Algemene leveringsvoorwaarden RO Tours

Hieronder volgen de belangrijkste onderdelen van de algemene leveringsvoorwaarden van RO Tours. De volledige algemene voorwaarden kun je hier downloaden.

 

 • Voor de uitvoering van diensten door RO Tours wordt een bepaalde datum en tijdstip overeengekomen. Wijzigingen  in tijd en plaats kunnen in overleg worden gewijzigd. RO Tours behoud zich het recht voor hiervoor extra kosten in rekening te brengen.
 • Annuleren van de overeenkomst kan kosteloos tot 1 maand voor de overeengekomen dag van uitvoering. Bij annulering vanaf 1 maand tot  14 dagen voor de afgesproken leverdatum wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. Bij annulering binnen 14 dagen voor de dag van uitvoering wordt het 100% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.
 • Ingeval van overmacht aan klantzijde, zoals een ongeval of overlijden kan de overeenkomst zonder annuleringskosten worden geannuleerd.
 • Annuleringen dienen schriftelijk en met vermelding van uitvoeringsdatum te gebeuren.

 • RO Tours verplicht zich tot het uitvoeren van de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen.

 • RO Tours verplicht zich tot het uitvoeren van de activiteiten binnen het overeengekomen tijdsprogramma, behoudens overmacht.

 • Indien de klant later dan overeengekomen op afgesproken tijdstippen arriveert, dan zal ofwel de afgesproken eindtijd worden aangehouden, ofwel, in geval van beschikbaarheid, de afgesproken tijdsduur worden aangehouden. In dit laatste geval zullen extra kosten die door ROTours zijn gemaakt en de extra tijd worden volledig bij de klant in rekening gebracht.

 • RO Tours is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 • Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum  op een door RO Tours aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door RO Tours aangegeven. Betaling dient uiterlijk 14 dagen voor de afgesproken uitvoeringsdatum bij RO Tours ontvangen te zijn, tenzij anders wordt overeengekomen.

 • RO Tours besteedt uiterste aandacht aan haar programma’s. Desondanks is het mogelijk dat de klant een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient onmiddellijk bij de verstrekker van de dienst te worden ingediend, en zo mogelijk op de dag zelf bij RO Tours.

 •  Schade of letsel aan personen valt niet onder verantwoordelijkheid van RO Tours

 • Alle deelnemers aan een door RO Tours georganiseerde wandeling of fietstocht dienen goed ter been te zijn en/of over een voldoende fysieke conditie te beschikken bij deelname aan de wandeling of fietstocht, zodanig dat redelijkerwijs verwacht kan worden dat deelname zonder fysieke schade of letsel, tijdelijk danwel permanent, kan plaats vinden

 • bovengenoemde vuistregel laat onverlet, en wijst juist op, de eigen verantwoordelijkheid van iedere deelnemer om zelf te beoordelen of hij fysiek in staat is de wandeling of fietstocht zonder problemen te volbrengen.

 • Boetes als gevolg van verkeersovertredingen komen volledig voor rekening van de overtreder

 • Wederpartij is gehouden fietsen en ander ter beschikking gesteld materiaal te behandelen zoals een goed huisvader betaamt. Dit betekent dat indien er na afloop van een activiteit schade is opgetreden aan fietsen of ander ter beschikking gesteld materiaal, dit onder de aansprakelijkheid van de Wederpartij valt en dat de herstelkosten en andere mogelijke kosten daaraan gerelateerd in rekening worden gebracht.

 •  

   

   

   

   

 


RO Tours
e-mail: rotours@xs4all.nl
telefoon: 087-8730240


ingeschreven bij Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 50452959